หางาน/สมัครงาน » แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขพร้อมเฉลย

16 มีนาคม 2018
560472   0

จำหน่ายแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข

มีทั้งหมด 5 ชุด

 
รวมแนวข้อสอบแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ที่เคยออก

 

"อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2562"

 

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขที่เคยออกจริง รพ./สสจ.
1. ข้อใดคือป้ายสัญลักษณ์ตลาดสดน่าซื้อ
คำตอบ
คำตอบ: ง.
2. เนื้อหมูที่มีสีแดงและไม่มีไขมันแทรกระหว่างเนื้อ มีความเสี่ยงต่อสารปนเปื้อนชนิดใดมากที่สุด
ก.ฟอร์มาลีน
ข.สารเร่งเนื้อแดง
ค.สารบอแรกซ์
ง.สารฆ่าแมลง
คำตอบ
คำตอบ: ข.สารเร่งเนื้อแดง

3. อาหารประเภทใดมีโอกาสปนเปื้อนสารฆ่าแมลงมากที่สุด
ก.อาหารทะเล
ข.น้้าตาลสด หน่อไม้ปี๊บ
ค.ผักสด ผลไม้ ปลาเค็ม
ง.ลูกชิ้น หมูยอ

คำตอบ
คำตอบ: ค.ผักสด ผลไม้ ปลาเค็ม

4. ร้านอาหารที่รับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานกี่ข้อ

ก.12 ข้อ

ข. 15 ข้อ

ค.20 ข้อ

ง. 30 ข้อ

คำตอบ
คำตอบ: ข. 15 ข้อ

 

5. ร้านจำหน่ายอาหารสดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับป้ายใดรับรอง

ก.ป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

ข.ป้ายอาหารปลอดภัย

ค.ป้ายก๋วยเตี๋ยวอนามัย

ง.ป้ายเมนูชูสุขภาพ

คำตอบ
คำตอบ: ข.ป้ายอาหารปลอดภัย

 

6. กฎหมายได้แบ่งประเภทตลาดออกเป็นกี่ประเภท

ก. 2 ประเภท

ข. 3 ประเภท

ค. 4 ประเภท

ง. 5 ประเภท

คำตอบ
คำตอบ: ข. 3 ประเภท

 

7. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลตลาดเพื่อป้องกันเหตุรำคาญ

การระบาดของโรคติดต่อ ของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ก. อนุญาตให้นำสัตว์เข้าไปเลี้ยงในตลาด

ข. ห้ามก่อหรือจุดไฟในลักษณะซึ่งน่าจะเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น

ค. อนุญาตให้ใช้ตลาดเป็นที่พักหลับนอน

ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ
คำตอบ: ข. ห้ามก่อหรือจุดไฟในลักษณะซึ่งน่าจะเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น

 

8. น้้าประปาควรมีค่าคลอรีนอิสระคงเหลือเท่าใด

ก.20-50 Mg/l

ข.2-5 Mg/l

ค.0.2-0.5 Mg/l

ง.0.002-0.005 Mg/l

คำตอบ
คำตอบ: ค.0.2-0.5 Mg/l

 

9. ค่า BOD ของน้้าทิ้งจากระบบบำบัดน้้าเสียมีค่ามาตรฐานเท่าไหร่

ก. 10 Mg/l

ข. 20 Mg/l

ค. 30 Mg/l

ง. 40 Mg/l

คำตอบ
คำตอบ: ข. 20 Mg/l

 

10. ส้วมสาธารณะควรผ่านเกณฑ์มาตรฐานใด

ก.HAS

ข.HAH

ค.HRS

ง.HRH

คำตอบ
คำตอบ: ก.HAS

 

11. หลักเกณฑ์ส้าคัญในการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก.ความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย

ข.ความสะอาด เรียบร้อย เพียงพอ

ค.ความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย

ง.ความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย

คำตอบ
คำตอบ: ค.ความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย

 

12. ข้อใดเป็นการจัดการสิ่งปฏิกูลขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง

ก.รถขนสิ่งปฏิกูลไปทิ้งรวมกับที่ทิ้งมูลฝอย

ข.รถขนสิ่งปฏิกูลน้าไปทิ้งตามข้างทางสาธารณะ

ค.รถขนสิ่งปฏิกูลต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก

ง.ถูกทุกข้อ

คำตอบ
คำตอบ: ค.รถขนสิ่งปฏิกูลต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก

 

13. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในเขตเทศบาล ตำบลเป็นเท่าไหร่

ก. 30 ตารางเมตร/คน

ข. 20 ตารางเมตร/คน

ค. 15 ตารางเมตร/คน

ง. 10 ตารางเมตร/คน

คำตอบ
คำตอบ: ก. 30 ตารางเมตร/คน

 

14. มาตรการทางผังเมืองได้แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นกี่ประเภท

ก. 3 ประเภท

ข. 4 ประเภท

ค. 5 ประเภท

ง. 6 ประเภท

คำตอบ
คำตอบ: ก. 3 ประเภท

 

15. กระบวนการออกข้อก้าหนดของท้องถิ่นมีการดำเนินการในเรื่องใดบ้าง

ก. มีข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ข. มีการยกร่างโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ค. มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ก่อนเข้าสภาท้องถิ่น

ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ
คำตอบ: ง. ถูกทุกข้อ

 

16. ตามรัฐธรรมนูญ ผู้ด้ารงตำแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ บุคคลใดบ้าง

ก. ตนเอง ภริยา บุตร และบุตรบุญธรรม

ข. ตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ค. ตนเอง ภริยา แลกะบุตรทุกคน

ง. ตนเอง คู่สมรส และบุตรบุญธรรม

คำตอบ
คำตอบ: ข. ตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 

17. ผู้ด้ารงต้าแหน่งใดที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. ผู้บริหารท้องถิ่นตามที่กฎหมายก้าหนด

ค. สมาชิกวุฒิสภา

ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ
คำตอบ: ง. ถูกทุกข้อ

 

18. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับระยะเวลาการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ก. ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันเข้ารับและพ้นจากต้าแหน่ง

ข. ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันเข้ารับและพ้นจากต้าแหน่ง

ค. ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันเข้ารับต้าแหน่ง

ง. ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันเข้ารับ / วันพ้นจากต้าแหน่งและภายใน 30 วันนับแต่วันพ้นจาก ต้าแหน่งมาแล้ว 1 ปี

คำตอบ
คำตอบ: ก. ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันเข้ารับและพ้นจากต้าแหน่ง

 

19. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับความเห็นชอบจาก

ก. คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ( คมช. )

ข. สภาร่างรัฐธรรมนูญ

ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ง. การลงประชามติของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

คำตอบ
คำตอบ: ง. การลงประชามติของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

20. ข้อใดกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ไม่ถูกต้อง

ก. การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้

ข. บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้ สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ คดีในศาลได้

ค. บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

ง. การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค้านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตาม บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

คำตอบ
คำตอบ: ก. การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้

 

21. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่หมวด กี่มาตรา

ก. 14 หมวด 303 มาตรา

ข. 14 หมวด 309 มาตรา

ค. 15 หมวด 303 มาตรา

ง. 15 หมวด 309 มาตรา

คำตอบ
คำตอบ: ง. 15 หมวด 309 มาตรา

 

22. มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องใด

ก. ประมุขของรัฐ

ข. ความเป็นรัฐเดี่ยวของราชอาณาจักรไทย

ค. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความคุ้มครอง

ง. สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

คำตอบ
คำตอบ: ข. ความเป็นรัฐเดี่ยวของราชอาณาจักรไทย

 

23. สิทธิเสรีภาพของบุคคลในทางอาญาข้อใด ไม่ถูกต้อง

ก. ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาไม่มีความผิด

ข. ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยมีความผิด

ค. จะลงโทษผู้กระทำผิดหนักกว่าโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ได้

ง. ก่อนมีคำพิพากษาว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดปฏิบัติ ต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

คำตอบ
คำตอบ: ข. ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยมีความผิด

 

24. เราสามารถปฏิเสธการตรวจค้นบ้านจากตำรวจได้ หากเขาไม่มีหมายค้นแสดงต่อเราก่อน ถือว่าเรามี เสรีภาพในข้อใด

ก. เสรีภาพในชีวิตร่างกาย

ข. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่

ค. เสรีภาพในเคหสถาน

ง. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

คำตอบ
คำตอบ: ค. เสรีภาพในเคหสถาน

 

25. การกระทำข้อใด ไม่ขัด ต่อสิทธิเสรีภาพแห่งรัฐธรรมนูญ

ก. การเนรเทศผู้มีเชื่อชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร

ข. การห้ามผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร

ค. การเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน

ง. การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง

คำตอบ
คำตอบ: ง. การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง

 

26. รัฐธรรมนูญปัจจุบันกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนกี่คน

ก. 40 คน

ข. 80 คน

ค. 100 คน

ง. 120 คน

คำตอบ
คำตอบ: ข. 80 คน

 

27.ข้อมูลข่าวสารในข้อใดที่ไม่ต้องเปิดเผย

ก. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ข. ข้อมูลข่าวสารที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

ค. ข้อมูลข่าวสารที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ง. ทุกข้อที่กล่าวมา

คำตอบ
คำตอบ: ก. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

28. ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีอายุการเก็บรักษากี่ปี

ก 20

ข 25

ค 35

ง 75

คำตอบ
คำตอบ: ง 75

 

29. กรณีประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าดูข้อมูลข่าวสารของราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร จะร้องเรียนต่อหน่วยงานใด

ก ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานตนเอง

ข ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ง คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คำตอบ
คำตอบ: ค คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

30. ข้อมูลข่าวสารในข้อใดที่บุคคลย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู หรือขอสำเนาได้

ก มติคณะรัฐมนตรี

ข โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ค คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ง ทุกข้อ

คำตอบ
คำตอบ: ง ทุกข้อ

 

31. รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ร่างโดยคณะบุคคลใด

ก. คมช.

ข. สนช.

ค. คตส.

ง. สสร.

คำตอบ
คำตอบ: ง. สสร.

 

32. รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ประกาศใช้เมื่อใด

ก. 10 กรกฎาคม 2550

ข. 20 กรกฎาคม 2550

ค. 14 สิงหาคม 2550

ง. 24 สิงหาคม 2550

คำตอบ
คำตอบ: ง. 24 สิงหาคม 2550

 

33. การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญหมายความว่าอย่างไร

ก. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่เหนืออื่นใด

ข. มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอันมีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ

ค. มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการดูแลจากรัฐเป็นอย่างดี

ง. การห้ามปฏิบัติต่อมนุษย์เยี่ยงสัตว์หรือเยี่ยงทาส

คำตอบ
คำตอบ: ง. การห้ามปฏิบัติต่อมนุษย์เยี่ยงสัตว์หรือเยี่ยงทาส

 

34. รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ก้าหนดประชาชนจ้านวนเท่าใด จึงสามารถรวมกันเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายได้

ก. 10,000 รายชื่อ

ข. 20,000 รายชื่อ

ค. 30,000 รายชื่อ

ง. 50,000 รายชื่อ

คำตอบ
คำตอบ: ก. 10,000 รายชื่อ

 

35. ผู้ใดเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข. ประธานรัฐสภา

ค. นายกรัฐมนตรี

ง. ประธานวุฒิสภา

คำตอบ
คำตอบ: ค. นายกรัฐมนตรี

 

36. การจัดตั้ง หรือยุบส่วนราชการใด ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ (ม.8)

ก. ส้านักนายกรัฐมนตรี

ข. กระทรวง

ค. ทบวง กรม

ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ
คำตอบ: ค. ทบวง กรม

 

37. กระทรวง ทบวง กรมใด มีเหตุพิเศษประสงค์จะแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อ

ให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการ จะต้องด้าเนินการอย่างไร ก. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ข. ทำประกาศกระทรวง ทบวง กรม นั้นๆ

ค. ทำค้าสั่งกระทรวง ทบวง กรม นั้นๆ

ง. กระทำไม่ได้

คำตอบ
คำตอบ: ง. กระทำไม่ได้

 

38. อ.ก.พ.สามัญ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ก. 3 ประเภท คือ อ.ก.พ.กระทรวง ทบวง อ.ก.พ.กรม และอ.ก.พ.จังหวัด

ข. 4 ประเภท คือ อ.ก.พ.กระทรวง ทบวง อ.ก.พ.ส้านักนายกรัฐมนตรี อ.ก.พ.กอง และอ.ก.พ.จังหวัด

ค. 5 ประเภท คือ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.ทบวง อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และ อ.ก.พ.จังหวัด

ง. 5 ประเภท คือ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.ทบวง อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.ส้านักงาน คณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ และ อ.ก.พ.ส้านักนายกรัฐมนตรี

คำตอบ
คำตอบ: ก. 3 ประเภท คือ อ.ก.พ.กระทรวง ทบวง อ.ก.พ.กรม และอ.ก.พ.จังหวัด

 

39. ข้าราชการพลเรือนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ก. 2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์

ข. 3 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และ ข้าราชการประจ้า ต่างประเทศพิเศษ

ค. 4 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ข้าราชการประจ้าต่างประเทศ พิเศษ และข้าราชการตุลาการ

ง. 5 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ข้าราชการประจ้าต่างประเทศ พิเศษ ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการอัยการ

คำตอบ
คำตอบ: ข. 3 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และ ข้าราชการประจ้า ต่างประเทศพิเศษ

 

40. คณะกรรมการที่มีหน้าที่จัดท้าแผนกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนปฏิบัติการ และก้าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีชื่อเรียกว่าอะไร (ม.6)

ก. คณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข. คณะกรรมการก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

ค. คณะกรรมการจัดท้าแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

ง. คณะกรรมการจัดท้าแผนและก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

คำตอบ
คำตอบ: ก. คณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

41. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2535 บัญญัติบัญชีอัตราเงินเดือนเป็นอย่างไร

ก. อัตราเงินเดือนเป็น “ระดับ” และ “ขั้น” ระดับเงินเดือนกับระดับต้าแหน่งเป็น“ระดับ”

ข. อัตราเงินเดือนเป็น “ระดับ” และ “ระดับ” ส่วนต้าแหน่งก้าหนดเป็น“ระดับ”

ค. อัตราเงินเดือนเป็น “อันดับ” และ “ขั้น” ส่วนต้าแหน่งก้าหนดเป็น“ระดับ”

ง. อัตราเงินเดือนเป็น “ขั้น” และ “อันดับ” ส่วนต้าแหน่งก้าหนดเป็น“ระดับ”

คำตอบ
คำตอบ: ค. อัตราเงินเดือนเป็น “อันดับ” และ “ขั้น” ส่วนต้าแหน่งก้าหนดเป็น“ระดับ”

 

42. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอ้านาจหน้าที่ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต้าบล (ม.16)

ก. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

ข. การจัดตั้งและดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม

ค. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

ง. จัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด

คำตอบ
คำตอบ: ก. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

 

43. ข้อใดไม่ใช่รายได้ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต้าบล (ม.24)

ก. ภาษีโรงเรือน และที่ดิน

ข. ภาษีบ้ารุงท้องที่

ค. ภาษีป้าย

ง. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้เข้าพักในโรงแรม

คำตอบ
คำตอบ: ง. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้เข้าพักในโรงแรม

 

44. ตามกฎหมายการกระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลตามข้อใด (ม.30)

ก. ไม่เกินปี พ.ศ.2545 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

ข. ไม่เกินปี พ.ศ.2545 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ค. ไม่เกินปี พ.ศ.2545 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35

ง. ไม่เกินปี พ.ศ.2545 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

คำตอบ
คำตอบ: ค. ไม่เกินปี พ.ศ.2545 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35

 

45. ข้อใดไม่ใช่ค้าสั่งทางปกครอง

ก. การสั่งการ

ข. การอนุญาต

ค. การออกระเบียบ

ง. การจดทะเบียน

คำตอบ
คำตอบ: ก. การสั่งการ

 

46. เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีที่มาจากที่ใด (ม.23)

ก. ผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่นโดยต้าแหน่ง

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลในจังหวัด

ค. คณะกรรมการพนักงานเทศบาลคัดเลือก และแต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงาน เทศบาลจังหวัดนั้น

ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอชื่อ 3 คน ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลคัดเลือกเหลือ 1 คน

คำตอบ
คำตอบ: ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลในจังหวัด

 

47. กฎหมายก้าหนดให้คณะกรรมการกระจายอ้านาจต้องทบทวนการก้าหนดอ้านาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับแต่วันที่มีการก้าหนดอ้านาจและหน้าที่หรือนับแต่วันที่มีการจัดสรรรายได้ทกระยะใด ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลตามข้อใด (ม.34)

ก. ทุกระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

ข. ทุกระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี

ค. ทุกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

ง. ทุกระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี

คำตอบ
คำตอบ: ค. ทุกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

 

48. การอุทธรณ์ค้าสั่งทางปกครองที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี ต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท้าค้าสั่งทางปกครองภายใน กี่วัน

ก. 7 วัน

ข. 15 วัน

ค. 30 วัน

ง. 45 วัน

คำตอบ
คำตอบ: ค. 30 วัน

 

49. ค้าสั่งทางปกครอง ครอบคลุมถึงค้าสั่งในข้อใด

ก. การสั่งการโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจในเรื่องนั้นๆ

ข. การอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจในเรื่องนั้นๆ

ค. การวินิจฉัยอุทธรณ์โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจในเรื่องนั้นๆ

ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ
คำตอบ: ง. ถูกทุกข้อ

 

50. ข้อมูลข่าวสารความลับเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ รัฐจะให้ประชาชนได้คัดเลือกหรือศึกษาค้นคว้าได้เมื่อใด

ก. ครบ 10 ปี

ข. ครบ 20 ปี

ค. ครบ 45 ปี

ง. ครบ 75 ปี

คำตอบ
คำตอบ: ง. ครบ 75 ปี

 

ติดตามดาวน์โหลดแนวข้อสอบอื่นๆ ที่เว็บไซต์ได้เลย หากมีผู้บริจาคจำนวนเยอะทางเว็บไซต์จะได้สรรหาแนวข้อสอบมาแจกให้ท่านได้อ่านฟรีๆ และบ่อยๆ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
ทีมงาน มุ้งมิ้งดอทคอม

จำหน่ายแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข

มีทั้งหมด 5 ชุด

แนวข้อสอบจากที่ออกจริง(เพิ่มเติม 1)
แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข จากสนามสอบจริง วันที่ 21 กันยายน 2558

จากสมาชิกเพจ แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข (ไม่ประสงค์ระบุนาม)

2 สนามสอบ

 

1.ข้อสอบความรู้ทั่วไปของ สสจ.บุรีรัมย์ ก็จะล้อไปแนวของ กพ.

2.คำนวณ จะไม่ยาก มีข้อมูล 5 ค่า ถามหาค่าพิสัย , มีโจทย์ ถามหากำไร

3.ความรู้ทั่วไป เน้นที่นโยบายของ จ. ที่นี่ถามเกี่ยวกับ ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี (B-CM) ก็จะถามว่ามี ดี อะไรบ้าง 9 ด้าน ตัวย่อภาษาอังกฤษคืออะไร นโยบายด้านสุขภาพ อยู่ใน ดี ที่เท่าไร ซึ่งข้อสอบความรู้ทั่วไปกับวิชาเฉพาะจะแยกกัน ถ้าใครสังเกตคำถามและคำตอบ เกี่ยวกับ 9 ดี นี้ ก็จะไปตอบในส่วนข้อสอบวิชาชีพได้อีก

วิชาชีพ

  • ถามสูตรคำนวณ BMI
  • คำนวณหาค่า BMI และแปลผลที่ได้ ว่าอยู่ในเกณฑ์ใด
  • ถามหาระดับค่าที่วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน
  • เกี่ยวกับวิจัย มีหลายข้อค่ะ
  • ถามว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลระดับ Interval /Ordinal/Nominal scale และ จะมีข้อมูลมาให้ 2 ตัว 2 ระดับ ถามว่าจะหาความสัมพันธ์ของข่อมูลจะใช้สูตรใด
  • เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็ออกเยอะค่ะ เพราะเป็นกรอบงานใหม่ ที่ นวก. ที่เข้าไป รพ. ต้องรับผิดชอบงาน Envi&Occ

10.ถามหาค่ามาตรฐาน BOD ใน รพ. 30 เตียง

  • ถามหาค่า pH, คลอรีนอิสระ
  • อื่นๆ ก็จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับระบาดวิทยาก็ออกเยอะค่ะ

 

แนวข้อสอบของ สสจ.สุโขทัยนะคะ

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัด สิ่งสำคัญ สถานที่สำคัญ ประวัติบุคคลสำคัญ โขทัยเน้น ปีพ.ศ.

2.หลักภาษาไทย คำสมาส สนธิ คำจากภาษาต่างประเทศ ตรรก คำนวณ ภาษาอังกฤษ

วิชาชีพ

3.ตลาดมีกี่ประเภท

4.ยาสมุนไพรอะไรแก้อาเจียนสำหรับหญิงตั้งครรภ์

  • aspirin gr.V เท่ากับเท่าไร

ข้อเขียนย่อย 10 ข้อ มีโจทย์ใบสั่งยาแล้วถาม ข้อละ 2 คะแนน

เขียนชื่อเต็มของอักษรย่อต่อไปนี้

1.po =

2.pc =

3.ac=

4.hs =

5.b.i.d=

6.N.S.A.I.D =

7.ICU =

8.UC =

9.E.M.S =

10.MERS CoV =

ข้อเขียนใหญ่ 3 ข้อเลือกทำ 2 ข้อๆ ละ 10 p.

1.ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีวิธีเตรียมความพร้อมอย่างไร

2.สุโขทัยเป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย มีวิธีรับมืออย่างไรในทางสาสุข

ข้อ 3 จำไม่ได้

สุโขทัยเป็นข้อสอบ พนักงานราชการทั่วไปนะคะ

แนวข้อสอบจากที่ออกจริง(เพิ่มเติม 2)
ตัวอย่าง เฉลยข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากสมาชิกที่เข้าสอบหลายๆคน

วันที่  16 ม.ค. 2559

แล้วจะมาอัพเดทคำตอบให้เรือยๆ จ้า

สูตรของ TARO YAMANE
วิธีคิดคำนวณกลุ่มตัวอย่าง ของทาโรยามาเน่

n=  N  / 1+ N (e)2
=  146119 / (1+ (146119)0.0025)
=  146119/( 1+365.298)
=  146119 / 366.298
=  398.91
=  399 คน
———————-
โดย n = ขนาดตัวอย่างที่คำนวณได้
N = จำนวนประชากรที่ทราบค่า  (ในที่นี้  = 146119)
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้
ถ้ากำหนดระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะใช้ค่า 0.05
#ตอบอะไร?