ข่าวสารบันเทิง » ต่างประเทศ » อธิบดีกรมโยธาฯ มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ที่พิษณุโลก มุ่งพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมโยธาฯ มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ที่พิษณุโลก มุ่งพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

30 สิงหาคม 2019
57   0

อธิบดีกรมโยธาฯ มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ที่พิษณุโลก มุ่งพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมโยธาฯ / วันที่ 30 ส.ค. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานร่วมกัน ในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณตลาดเทศบาล 5 (ตลาดบ้านคลอง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

นายมณฑล กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม โดยเป็นการพัฒนาที่ดินทั้งบริเวณ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา สวนสาธารณะ หรือบริการสาธารณะต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน

โดยหลังจากการจัดรูปที่ดินแปลงที่ดินทุกแปลงจะมีรูปแปลงที่เป็นระเบียบตามแผนผังที่วางไว้ ติดถนน เจ้าของที่ดินยังคงอยู่ในพื้นที่เดิม โดยไม่ต้องย้ายออกไปแบบการเวนคืนที่ดิน มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น แปลงที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยต้องมีการร่วมปันส่วนที่ดินของตนมาเพื่อเป็นพื้นที่ในสาธารณะในโครงการและเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก ดำเนินการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณตลาดเทศบาล 5 (ตลาดบ้านคลอง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่โครงการ 123-2-94.1 ไร่ จำนวน 84 แปลง เจ้าของที่ดิน 81 ราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวมและถนนโครงข่ายในโครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 52.7 ล้านบาท ก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมขนาดเขตทาง 24 เมตร จำนวน 1 สาย ระยะทาง 716 เมตร เชื่อมระหว่างถนนพระลือและถนนสิงหวัฒน์ และถนนสายรอง 6 สาย รวมระยะทาง 1,507 เมตร

พร้อมระบบสาธารณูปโภคและระบบระบายน้ำความยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตร ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง มีการจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่ไปพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบป้องกันน้ำท่วมที่ได้มาตรฐาน จากความสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินฯ ตลาดบ้านคลอง ทำให้เกิดโครงการจัดรูปที่ดินฯ แห่งที่ 2 ในจังหวัดพิษณุโลก อีก 1,000 กว่าไร่ (โครงการจัดรูปที่ดินฯ หนองตาเหี่ยม ในเขตเทศบาลตำบลอรัญญิก )

ขณะนี้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่เจ้าของที่ดินโครงการในวันนี้

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th