ไลฟ์สไตล์ » สุขภาพ » พ่อแม่แห่รับลูกกลับบ้านทันที หลังสั่งปิด ร.ร.กทม.หนีฝุ่นพิษ

พ่อแม่แห่รับลูกกลับบ้านทันที หลังสั่งปิด ร.ร.กทม.หนีฝุ่นพิษ

30 มกราคม 2019
83   0

พ่อแม่แห่รับลูกกลับบ้านทันที หลังสั่งปิด ร.ร.กทม.หนีฝุ่นพิษ

 

หลังจาก มีประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้โรงเรียนหยุดในวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมประกาศให้กรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นพื้นที่ควบคุมเขตรำคาญเพื่อควบคุมปัญหามลพิษ เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน บรรดาผู้ปกครองต่างมารับบุตร-หลานกลับบ้านทันที

 

 

ทั้งนี้ วันที่ 30 ม.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมด 437 แห่ง พร้อมกับประกาศให้กรุงเทพฯเป็นพื้นที่ควบคุมเขตรำคาญเพื่อควบคุมปัญหามลพิษ โดยให้หยุดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 ม.ค.62 จนถึงวันที่ 1 ก.พ.62 เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดต่อเด็กและเยาวชนจากปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ส่วนการสอบ GAT PAT ยังคงมีตามปกติ

 

 

ประกาศกรุงเทพมหานครดังกล่าวได้กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ โดยสืบเนื่องจากปัญหาสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ก่อตัวบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28/1 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.การสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศไว้

 

 

กรุงเทพมหานครได้กำหนดแหล่งที่ก่อเหตุรำคาญในพื้นที่ คือ รถยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน การเผาในที่โล่งได้แก่ การเผาหญ้า เผาตอซังข้าว และเผาขยะ และกิจกรรมการก่อสร้าง โดยห้ามไม่ให้นำรถเครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานมาวิ่งใช้งานบนท้องถนน ห้ามเผาในที่โล่งทุกประเภทในพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

 

โดยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศพื้นที่ควบคุมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน 3 วัน และหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผยที่สำนักงานเขต และบริเวณที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญและเมื่อได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุรำคาญรับทราบแล้ว

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th